• Είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο τεχνολογικό περιβάλλον
ηλεκτρονικής διαχείρισης και διακίνησης εγγράφων, υποθέσεων, καθώς
και παρακολούθησης και δρομολόγησης των σχετικών με αυτά εργασιών
και διαδικασιών
• Έχει ενοποιημένη λογική και προσανατολισμό στην αποκλειστική
λειτουργία χωρίς χαρτί και μελάνι. Οδηγεί στη μείωση ή/και στην
κατάργηση των εκτυπώσεων σε έναν φορέα
• Είναι ένα σύγχρονο, εύχρηστο και φιλικό διαδικτυακό πληροφοριακό
σύστημα οργάνωσης πληροφοριών και εργασιών με βάση τις τελευταίες
τεχνολογικές καινοτομίες και πρότυπα
• Είναι εύκολα προσαρμόσιμο στην οργανωτική δομή και στις διαδικασίες
που ακολουθούνται σε κάθε φορέα
• Aπευθύνεται σε όλα τα στελέχη και σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας
ενός φορέα και έχει υιοθετηθεί από χιλιάδες χρήστες – υπαλλήλους σε
δεκάδες φορείς
• Διαχειρίζεται με βέλτιστο τρόπο όλους τους τύπους απλών και
εγκεκριμένων προηγμένων ψηφιακών υπογραφών, σε οποιοδήποτε
τοπικό ή απομακρυσμένο μέσο αποθήκευσης
• Είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ψηφιακής διαχείρισης υποθέσεων
(case management) αφού διαθέτει ένα πλήρη μηχανισμό προτυποποίησης
και οργάνωσης των πληροφοριών, των εγγράφων και των εργασιών σε
υποθέσεις
• Είναι συμβατό με το εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό και τεχνολογικό
πλαίσιο περί ηλεκτρονικών εγγράφων και ψηφιακών υπογραφών, όπως
και περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (κανονισμοί
eIDAS & GDPR, υποδομή eDelivery για συστημένη διακίνηση

 

Σε ποιούς απευθύνεται


1. Σε όλους τους δημόσιους φορείς,
οργανισμούς, επιχειρήσεις και
αρχές του κεντρικού κράτους,
με μια ειδικά προσαρμοσμένη
έκδοση του DocuTracks στο
ΚΕΔΥ (Κανονισμός Επικοινωνίας
Δημοσίων Υπηρεσιών), στον τρόπο
ενσωμάτωσης - χρήσης ψηφιακών
υπογραφών, στην πρωτοκόλληση
και κωδικοποίηση εγγράφων,
στην υποχρέωση δημοσιεύσεων
(ΔΙΑΥΓΕΙΑ, διαδικτυακός ιστότοπος,
κλπ.) και σε άλλες θεσμικές και
διοικητικές ρυθμίσεις των φορέων
της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης
2. Σε όλους τους φορείς της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Δήμους, Δημοτικές
Επιχειρήσεις, Περιφέρειες, κλπ) με
αντίστοιχη προσαρμοσμένη έκδοσή
του, σε διοικητικές διαδικασίες,
στην οργανωτική δομή και στην
γεωγραφική κατανομή των φορέων
3. Σε νοσοκομεία και φορείς
στο χώρο της Υγείας και της
Φαρμακοβιομηχανίας
4. Σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών
συμβούλων & μελετών, δικηγόρων
και νομικών συμβούλων, εκτέλεσης
τεχνικών έργων
5. Στον τραπεζικό και ασφαλιστικό
τομέα
6. Σε κάθε άλλη εταιρεία ή φορέα
που βασίζει την οργάνωση της
λειτουργίας του και τον κύριο όγκο
της διεκπεραίωσης της εργασίας
του σε σύστημα διαδικασιών που
αποτυπώνεται και εκτελείται μέσα
από τη διαχείριση, υπογραφή και
διακίνηση εγγράφων συμβατικών ή
ηλεκτρονικών