Μεγάλος Δήμος της Αττικής εμπιστεύτηκε την B.I.S  για την ταξινόμηση, αρχειοθέτηση και ευρετηρίαση ιστορικού και υπηρεσιακού του αρχείου, από το 1930 έως το 1970.