Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την εισαγωγή του ψηφιοποιημένου υλικού προσαρμοσμένη στις ανάγκες του πελάτη.

Μετατροπή ψηφιοποιημένου υλικού σε όλες τις μορφές ανάγνωσης και επεξεργασίας (πχ. PDF, jpeg, jpeg 2000, png, bmp, pcx, dcx, tiff, Word, Excel, RTF κ.ά.)